loga ue
Rekrutacja – Pomoc Bez Barier

Rekrutacja

Pomoc Bez Barier

Rekrutacja

 

 

Rekrutacja prowadzona będzie od 12.04.2021 r.

Kryteria formalne – Osoba mieszkająca na terenie powiatu dębickiego, starsza, która ukończyła 60 rok życia/ potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, nie korzystająca z tożsamych usług.

Podczas procesu rekrutacji preferowane będą osoby z niżej wymienionych grup zgodnie z następującą punktacją:

– osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia – 5 pkt

– osoba której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego – 5 pkt

– osoba korzystająca z PO PŻ – 1 pkt

W przypadku osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi punktacja będzie następująca:

– osoba niepełnosprawna intelektualnie – 4 pkt

– osoba z zaburzeniami psychicznymi – 4 pkt

– osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 3 pkt

– osoba z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 3 pkt

– osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 3 pkt

– osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 2 pkt

– osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności – 1 pkt

W przypadku osoby niepełnosprawnej kwalifikującej się do dwóch grup np. osoba z zaburzeniami psychicznymi o lekkim stopniu niepełnosprawności zostanie przyznana punktacja z wyższej grupy.

KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

1. Formularz Rekrutacyjny
2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
3. Zaświadczenie lekarskie – załącznik nr 1
4. Oświadczenie o korzystaniu / niekorzystaniu z tożsamych usług – załącznik nr 2
5. Zaświadczenie z MOPS/GOPS o niekorzystaniu z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
6. Oświadczenie o miejscu zamieszkania – załącznik nr 3
7. Oświadczenie o niemożności zapewnienia wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – załącznik nr 4
7.1. Zaświadczenie lekarskie – załącznik nr 1 do OŚW
7.2. Zaświadczenie o zatrudnieniu – załącznik nr 2 do OŚW
8. Oświadczenie  osoby samotnej (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 5
9. Oświadczenie o samotnym gospodarowaniu (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 6
10. Oświadczenie o dochodach + dołączone potwierdzenie dochodów z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie – załącznik nr 7
11. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 8
12. Oświadczenie o wielokrotnym wykluczeniu (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 9
13. Kontakt do bliskich – załącznik nr 10

Dokumenty do pobrania w zakładce: DOKUMENTY DO POBRANIA

WYNIKI REKRUTACJI

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

DANE KONTAKTOWE WS. HARMONOGRAMU UDZIELANIA WSPARCIA:

Alicja Sukiennik

MAIL: alicja.sukiennik@LOOTUS.PL

TEL: 535-004-323