loga ue
Pomoc Bez Barier

Zapraszamy do udziału w projekcie POMOC BEZ BARIER

Projekt „Pomoc Bez Barier” RPPK.08.03.00-18-0008/20 współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 realizowany w partnerstwie z LOOTUS Joanna Jędrzejowska, Priorytet VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Wartość projektu 1 819 320,00 PLN

Wartość dofinansowania z UE 1 728 354,00 PLN

Cel projektu

Zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (w tym rehabilitacji/fizjoterapii) oraz poprawa codziennego funkcjonowania 40 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu dębickiego w okresie od 01.04.2021 do 30.09.2022 r.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi 40 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego zamieszkujących na terenie powiatu dębickiego.

Planowane efekty i rezultaty:

– podtrzymanie lub poprawa sprawności fizycznej osób starszych/niesamodzielnych

– utrzymanie stabilnego stanu zdrowia

– uniknięcie powikłań związanych z hospitalizacją, długotrwała lub przewlekłą chorobą

– uniknięcie powikłań wynikających z długotrwałego unieruchomienia

– kompensowanie ograniczonej zdolności do samodzielnego poruszania się przy pomocy osoby drugiej

– poprawa samopoczucia

– podtrzymanie lub zwiększenie samodzielności

– zmniejszenie izolacji społecznej

– wzrost kompetencji opiekunów osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Co oferujemy:

-usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (2h dziennie)

– specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (2h dziennie) wraz z fizjoterapią (8h miesięcznie)

– środki pielęgnacyjne